Jesteś tutaj: Bip -> Strona główna
Strona główna
Instrukcja obsługi strony podmiotowej BIP


Informacje wstępne:

BIP” ozna­cza Biu­le­tyn Infor­ma­cji Publicz­nej.

Ile­kroć w niniej­szej instruk­cji sto­suje się okre­śle­nie – „ustawa”, mowa jest o usta­wie o dostę­pie do infor­ma­cji publicz­nej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 j. t.)

Ile­kroć w niniej­szej instruk­cji sto­suje sie okre­śle­nie – „roz­po­rzą­dze­nie”, mowa jest o roz­po­rzą­dze­niu Mini­stra Spraw Wew­nętrz­nych i Admi­ni­stra­cji (Dz. U. Nr 112, poz. 1198. z późn. zm.)

Niniej­sza instruk­cja doty­czy podmio­to­wych stron Biu­le­tynu Infor­ma­cji Publicz­nej, na któ­rych udo­stęp­nia się infor­ma­cje publiczne, utwo­rzone, utrzy­my­wane i aktu­ali­zo­wane przez „Pod­miot” zobo­wią­zany do tego ustawą.

Dnia 6 wrze­śnia 2001 r. uchwa­lona została Ustawa o dostę­pie do infor­ma­cji publicz­nej Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 j. t. Okre­śla ona zasady na jakich reali­zo­wany jest dostęp oby­wa­teli do wszel­kich infor­ma­cji publicz­nych. Ustawa wyli­cza rów­nież podmioty zobo­wią­zane do udo­stęp­nia­nia infor­ma­cji publicz­nych. Są to, mię­dzy innymi, jed­nostki samo­rządu tery­to­rial­nego. Celem Ustawy jest wpro­wa­dze­nie jed­no­li­tych zasad udo­stęp­nia­nia infor­ma­cji publicz­nych.

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Spraw Wew­nętrz­nych i Admi­ni­stra­cji z dnia 18 stycz­nia 2007 r. w spra­wie Biu­le­tynu Infor­ma­cji Publicz­nej Dz. U. Nr 112, poz. 1198. z późn. zm., okre­śla spo­sób prze­ka­zy­wa­nia infor­ma­cji publicz­nych przez podmioty okre­ślone w Usta­wie. Odbywa się to poprzez dzia­ła­nie ser­wi­sów inter­ne­to­wych Biu­le­tynu Infor­ma­cji Publicz­nej. W roz­po­rzą­dze­niu okre­ślono rów­nież budowę Pod­miotowych Stron BIP.

Strona Pod­miotowa BIP powinna zawie­rać m.in.:

  1. Logo – znak gra­ficzny Biu­le­tynu,
  2. Imię i nazwi­sko, adres, numer tele­fonu, numer faksu i adres e-mail osób reda­gu­ją­cych podmio­tową stronę Biu­le­tynu,
  3. Instruk­cję korzy­sta­nia z podmio­to­wej strony Biu­le­tynu,
  4. Menu przedmio­towe,
  5. Rejestr zmian tre­ści infor­ma­cji publicz­nych zawar­tych na podmio­to­wej stro­nie Biu­le­tynu,
  6. Infor­ma­cję doty­czącą spo­sobu dostępu do infor­ma­cji publicz­nych będą­cych w posia­da­niu podmiotu two­rzą­cego podmio­tową stronę Biu­le­tynu, a nie udo­stęp­nio­nych w Biu­le­ty­nie,
  7. Moduł wyszu­ku­jący.

Menu i odsyłacze występujące na stronie: